Gizlilik Politikası

fksd.org.tr sitesinde (bundan sonra yalnızca “site” olarak anılacaktır) kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (bundan sonra yalnızca “kanun” olarak anılacaktır) öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve söz konusu kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenmektedir.

Hukuki Dayanak

Kişisel verileriniz, site tarafından bu metinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik ortamda doldurulan formlar ve veri girişi alanları ile çerezler üzerinden toplanır. Toplanan kişisel verileriniz kanunun 5. maddesinde yer alan sözleşmenin kurulması ve ifası, açık rızanın bulunması ile meşru menfaatin gerçekleştirilmesi ile kanuni kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu metinde belirtilen amaç ve esaslar doğrultusunda işlenebilmekte ve üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Bu site üzerinde kişisel verilerinizin işlendiği alanlar:

A – Formlar

İletişim Formu

Sitede “Bize Yazın” sayfasında yer alan İletişim Formu üzerinden ilettiğiniz kişisel verileriniz, yalnızca size dönüş yapılması amacıyla kullanılır. Bu doğrultuda, bu verileriniz sizinle iletişime geçilebilmesi ve form üzerindeki notlarınız ile alakalı gerekli olan işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenebilir.

E-Bülten Üyelik Formu

Sitede “Bize Yazın” sayfasında yer alan E-Bülten Formu üzerinden ilettiğiniz kişisel verileriniz, FKSD bünyesindeki etkinlikler ile sitedeki yeni içerikler hakkında bilgilendirici ve tanıtıcı nitelikteki bültenlerin tarafınıza iletilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Etkinlik Katılım Formları

Sitede yer alan etkinlik katılım talepleri için düzenlenen formlar üzerinden ilettiğiniz kişisel verileriniz, ilgili etkinliğe yönelik tarafınızla iletişime geçilmek amacıyla kullanılmaktadır.

Yorum Alanları

Sitede uygun görülen içeriklerin altında yer alan yorum alanları üzerinden ilettiğiniz kişisel verileriniz, ilgili yorumunuza ilişkin gerekli görülmesi durumunda tarafınızla iletişime geçilmek amacıyla kullanılmaktadır.

B – Çerezler

Sitede, sitenin çalışması ve gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirilmesi; sitenin analiz edilerek, işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığı sağlanması gibi ziyaretçi deneyimini geliştirmek amacıyla çeşitli çerezlerden faydalanılabilmektedir.

Kanunun 5. ve 8. maddeleri uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Site olarak, bu çerezlerin kullanımından vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya siteye yeni çerezler ekleyebiliriz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar

Sitede, toplanan kişisel verileriniz, kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak talep edilmesi durumunda yalnızca kanunen yetkili kamu kurumlarına ilgili kanun ve usul esasları doğrultusunda aktarılabilir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak,

  • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme,
  • İlgili kanun ve ilişkili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme,
  • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.