Felsefe Kültür Sanat Derneği Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1: Derneğin ismi “Felsefe Kültür Sanat Derneği”dir. Derneğin genel merkezi Ankara’dır. Derneğin şubesi yoktur. Ancak dernek Genel Kurul kararıyla il, ilçe ve yabancı ülkelerde temsilcilikler açabilir. Derneğin kısaltması “FKSD”dir.

Felsefe Kültür Sanat Derneği bu tüzük boyunca “dernek” olarak anılacaktır.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2: Derneğin amacı; felsefi bir bakış açısıyla dünyayı yorumlamak üzere tüm kültürel konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği ve dayanışma sağlamak, felsefe kökenli bir kültürel hayatın yaygınlaşmasına yönelik ortam hazırlamaktır. Dernek bu amacını gerçekleştirmek için;

2.1. Felsefe başta olmak ve felsefi bir bakış açısı başat olmak üzere, edebiyat, resim, müzik, tiyatro, sinema, matematik, fizik, kimya, biyoloji, sosyoloji vb disiplinlere ilişkin toplantı, kurs, konferans, panel, seminer, şölen, gösteri, gezi vb. faaliyetler düzenler veya düzenletir.

2.2. Çalışma konularına giren alanlara ilişkin kitap, bülten, duyuru, broşür ve dergi gibi her türlü görsel ve işitsel, süresiz ve süreli yayınlar çıkartabilir ve bu yayınlarla ilgili kurumlar kurabilir.

2.3. Çalışma konularına giren alanlarda yurtiçi ve yurtdışında bulunan benzeri dernek, organizasyon ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapabilir, ortak projeler yürütebilir ve araştırma fonlarından yararlanabilir.

2.4. Ulusal ve uluslararası felsefe kurumlarına üye olabilir.

2.5. İlke ve amaçlarına uygun konularda, eğitim ve eğlence işlevi taşıyan çeşitli müesseseler ve mekânlar açabilir.

2.5.1. Dernek, ikametgâh olarak kullanmak ve çalışma konuları ve projelerine yönelik tesisleri kurmak üzere taşınmaz mal edinebilir; bu taşınmazlar üzerinde her türlü inşaat ve onarım yapabilir veya yaptırabilir. Amacı içinde olan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere işletme ve vakıf kurabilir.

2.6. Üniversite öğrencilerine yönelik, şartları ve koşulları yönetmeliklerle belirlenen burslar verebilir.

2.7. Ülke ve dünya gündemini felsefi bir bakış açısıyla sorgulayarak, bu konulardaki görüşlerini kamuoyuna duyurabilir.

2.7.1. Dernek tarafından kamuoyuna yapılacak sözlü duyurular, başkan ya da Yönetim Kurulunun yetkilendireceği üye tarafından yapılır.

2.7.2. Dernek tarafından kamuoyuna yapılacak yazılı duyurular, Yönetim Kurulunda bulunan en az üç üyenin imzasıyla, derneğin web sitesi ve/veya Yönetim Kurulunun uygun gördüğü yayın organlarında deşifre edilir.

2.8. Üyeler tarafından sunulan projeleri olanaklar doğrultusunda değerlendirir ve uygular.

DERNEĞİN ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 3: Dernek, amacına ulaşmak için yürüteceği her türlü faaliyetinde ve işleyişinde şu ilkelerle hareket eder:

3.1. Dürüstlük, doğruluk. Dernek bünyesindeki tüm ilişkilenmelerde doğru ve dürüst beyanlar ve davranışlar esastır. 

3.2. Şeffaflık. Derneğin gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgilere ve kararlara tüm üyeler ulaşabilir. Üyeler tarafından bilgi edinme amaçlı başvuruların tamamı, yazılı bir dilekçe ile ilgili birime yapılır.

3.3. Katılımcılık. Dernek bünyesindeki tüm çalışma, faaliyet ve kararlara tüzükteki görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getiren her üyenin katılım hakkı vardır.

3.4. Bağımsızlık. Dernek, bağımsızlığını zedeleyecek hiçbir kurum veya kuruluşla ilişkiye giremez, birlikte faaliyet düzenleyemez.

3.5. Eşitlik. Dernek, üyeler ve tüm insanlar arasında, ayrımcılığa yol açacak etnik köken, dil, din, ırk, siyasi angajman, cinsiyet vb yöndeki yaklaşımları, bu yaklaşımların düşünsel temellerini de kapsayacak şekilde tümüyle reddeder.

İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK, ÜYELİĞE İLİŞKİN ESASLAR

ÜYELİK

Madde 4: Üye. Tüzükte öngörülen şekil ve koşulları yerine getirmek suretiyle, üyelik sıfatını taşımaya hak kazanan her gerçek kişidir. Tüzel kişilikler Felsefe Kültür Sanat Derneğine üye olarak kabul edilemezler.

ÜYELİK ŞARTI VE ÜYELİK BAŞVURU ŞEKLİ

Madde 5: Derneğe herhangi bir derneğe üye olmak için gereken yasal şartları ve aşağıda belirtilen şart ve başvuru koşullarını yerine getiren her gerçek kişi üye olabilir.

5.1. Derneğe üye olmak isteyen her gerçek kişinin, 18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetine sahip olması gerekir.

5.2. Derneğe üyelik başvuruları, üyelik başvuru dosyasıyla gerçekleştirilir. Üyelik başvuru dosyasında bulundurulması gereken belgeler şöyledir:

5.2.1. En az 3 dernek üyesinin başvuru sahibinin derneğe üye olmasını onaylayan imzalı önerisini bildirir belge,

5.2.2. 4 adet vesikalık fotoğraf,

5.2.3. Eksiksiz olarak doldurulmuş üyelik başvuru formu,

5.3. Üyelik başvuruları, temsilcilik bulunan yerlerde temsilcilik ofisine, temsilcilik bulunmayan yerlerde doğrudan genel merkeze yapılır. Başvurular, şahsen ya da posta yoluyla yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda, posta hizmetinden kaynaklı aksamalar ya da sorunlardan dernek sorumlu tutulamaz.

5.4. Genel merkez en geç 20 gün içinde başvuruları karara bağlar ve başvuru sahibine sonucu yazılı olarak bildirir.

5.5. Genel merkez başvurusu onaylanan üyenin üye kimlik kartını düzenleyerek üyeye iletir.

5.6. Üyelik başvurusu, gerekçeleri gösterilerek reddedilebilir. Ret kararlarına karşı bildirim tarihinden itibaren Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. Yönetim Kurulu itiraz bildirim tarihinden itibaren itirazı inceleyerek karar verir. Yönetim Kurulu kararına Genel Kurul nezdinde itiraz edilebilir.

Bununla birlikte;

5.6.1. Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar;  

5.6.2. Derneğe borçlu olanlar ya da derneğe borcu bulunan kurum ya da kuruluşlarda yönetici konumunda çalışanlar ya da görevli olanlar;

5.6.3. Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar; 

niteliklerinden herhangi birini taşıyan gerçek kişilerin üyelik başvuruları hiçbir itiraz hakkı tanınmadan doğrudan reddedilir.

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 6: Dernek üyelerinin hak ve yükümlülüklerini bildiren esaslar şunlardır:

6.1. Her üyenin dernek faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

6.2. Dernekten çıkan ya da çıkarılan hiçbir üye derneğin malvarlığı üzerinde hak iddia edemez.

6.3. Dernekçe alınacak her kararda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Tüm üyeler oy haklarını şahsen kullanabilirler. Vekâlet yoluyla oy kullanılamaz, kullandırılamaz.

6.4. Her üye, derneğin amacına ve tüzükte belirtilen ilkelere uygun davranmakla, üyelik ödentisini ödemekle yükümlüdür.

6.5. Dernekten çıkan ya da çıkarılan üye, üye bulunduğu süreçle ilişkili ödentilerini ödemekle yükümlüdür.

6.6. Üniversitelerdeki lisans programlarında öğrenim görmekte olan üyelere yönelik her çalışma yılına ilişkin Yönetim Kurulunun belirleyeceği oranda ödenti indirimi uygulanır. Ayrıca bu üyelerden üyelik onayları esnasında alınan üyelik giriş ödentisi talep edilmez.

6.7. Felsefe Kültür Sanat Derneğinde fahri üyelik, onursal üyelik vb uygulamalar yoktur. Genel Kurul derneğin etkinliğini sürdürdüğü süreç boyunca bu yönde bir üyelik uygulamasına geçişe ilişkin hiçbir tüzük değişikliğine gidemez. Bu yönde bir tüzük değişikliğine imkân tanımak için bu maddenin değiştirilmesi hiçbir üye tarafından talep edilemez.

ÜYELİĞİN SONA ERME BİÇİMLERİ

Madde 7: Derneğe üye olan kişilerin üyelikten ayrılma biçimleri ile üyelikten çıkarılmaya ilişkin hususlar şu şekildedir:

7.1. Her üye yazılı olarak bildirimde bulunmak şartıyla üyelikten ayrılabilir, istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

7.2. Dernek Disiplin Kurulunca kesin ihraç kararı verilen üyelerin dernekle ilişkileri bu kararın Yönetim Kurulunca onaylanması tarihinde sona erer.

7.3. Tüzükte Madde 5’te yer alan 5.6.1 ve 5.6.3 bentlerinde belirtilen nitelikleri üye olduğu esnada taşımaya başlayan kişilerin üyelik vasıfları kendiliğinden sona ermiş sayılır.

7.4. Üyelik başvurusu onaylanmasına rağmen 7 günlük süreç içinde üyelik giriş ödentisini ödemeyenlerin üyelik hakları fesh edilir.

7.5. Üç dönem üst üste aylık ödentisini ödemeyen üye, yazılı bildirime karşın bu yükümlülüğünü yerine getirmezse Yönetim Kurulunun yazılı kararıyla üyelikten çıkarılır.

7.5.1. Ödenti nedeniyle üyelikten çıkarılan üyelerin itirazı ya da yeniden üye olma başvurusu yerinde görülürse üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilebilir.

7.6. Üyelikten çıkarılma kararlarına ilişkin tüm itirazlar öncelikle Yönetim Kuruluna, Yönetim Kurulunun itiraza rağmen onayladığı üyelikten çıkarma kararlarına ise Genel Kurul nezdinde itiraz edilebilir. Genel Kurul nezdinde onaylanan üyelikten çıkarma kararları nihaidir.

ÜYELİK ÖDENTİLERİ

Madde 8: Dernekte üyelik giriş ödentisi ve aylık üyelik ödentisi olmak üzere iki tür ödenti vardır.

8.1. Ödenti miktarları her çalışma yılına ilişkin ayrı ayrı belirtilmek üzere yapılan Olağan Genel Kurul Toplantılarında Genel Kurul nezdinde belirlenir.

8.2. Ödentilerin tümü makbuz karşılığında dernek saymanlığına ya da derneğin banka hesabına yapılır.

8.3. Üyelik giriş ödentisi. Derneğe yaptığı başvuru sonucunda üyelik vasfını taşımaya hak kazanan gerçek kişilerden bir kereye mahsus olarak alınan ödentidir.

8.3.1. Üyelik başvurusu onaylanan kişilerin, üye vasfını taşıyabilmeleri için onay işleminin kendilerine bildirimini takip eden 7 gün içinde üyelik giriş ödentilerini ödemeleri zorunludur. Aksi halde Madde 7’de bulunan 7.4. bendindeki hüküm uygulanır.

8.3.2. Üniversitelerde lisans düzeyinde eğitim görmekte olan üyelerden üyelik giriş ödentisi alınmaz.

8.4. Aylık üyelik ödentisi. Derneğe mensup her üyenin aylık olarak yapması gereken ödentidir.

8.4.1. Aylık üyelik ödentileri en geç ilgili ayın son günü (son gün dâhil) yapılmak zorundadır.

8.4.2. 3 ay üst üste aylık üyelik ödentisini ödemeyen üyelere ilişkin Madde 7’de bulunan 7.5. bendindeki hüküm uygulanır.

8.4.3. Üniversitelerde lisans düzeyinde eğitim görmekte olan üyelere yönelik Madde 6’da bulunan 6.6. bendinde belirtilen husus gereği, aylık üyelik ödentisinde her çalışma yılına ilişkin belli oranda bir indirim uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DERNEĞİN ORGANLARI VE YÖNETİMİ

DERNEK ORGANLARI

Madde 9: Dernek, şu organlardan müteşekkildir:

9.1. GENEL KURUL

9.2. YÖNETİM KURULU

9.3. DENETLEME KURULU

9.4. DİSİPLİN KURULU

DERNEK ORGANLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

GENEL KURULUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 10: Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Olağan olarak yılda bir, seçimli olarak üç yılda bir, olağanüstü olarak Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde toplanır.

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

10.1. Divan Kurulunu seçmek,

10.2. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun çalışma raporlarını görüşerek bu kurulları aynen ya da değiştirerek onaylamak,

10.3. Derneğin bütçesini ve ana çalışma planını aynen veya değiştirerek onaylamak,

10.4. Dernek organlarının raporlarını incelemek, bu kurulları aklamak, değiştirmek, kabul etmek ya da haklarında dava açmaya yetki vermek,

10.5. Derneğin organlarını seçmek, 

10.6. Tüzükte değişiklik yapmak,

10.7. Derneğin dağıtılmasına karar vermek,

10.8. Derneğin diğer organları veya üyeler tarafından yapılmış olan itiraz, şikâyet ve dilekçeleri inceleyerek karar vermek,

10.9. Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya inşası ile derneğe ait taşınmaz malların satılması veya devredilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

10.10. Vakıf, sandık ve işletme kurulmasına ilişkin hukuki metinleri görüşerek karara bağlamak,

10.11. Borçlanma esaslarını tespit etmek ve derneğin borçlanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

10.12. Dernek faaliyetlerinde görevlendirilecek üyelere ve diğer görevlilere verilecek gündelik, yolluk, telif ücreti, ders ücreti, hizmet bedeli ve sair ödeme miktarları ve yöntemlerini tespit etmek,

10.13. Bir sonraki dönemin yeni çalışma konularını saptamak,

10.14. Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına karar vermek,

10.15. İl ve ilçelerde temsilcilik açılmasına ve açılmış temsilciliklerin kapatılmasına karar vermek,

10.16. Dernekler Yasası ve diğer ilgili mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 11: Dernek Genel Kurulu olağan olarak yılda bir, seçimli olarak üç yılda bir Kasım ayı içinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte toplanır. Genel Kurul, olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde toplanır.

GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ VE NİSABI

Madde 12: Yönetim Kurulu, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Üyeler Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden en az 15 gün önce toplantının günü, saati, yeri ve gündeminin bildirildiği duyuru ile çağrılır. Genel Kurul toplantı duyurusu, derneğin web sitesinde ilan edilmek ve ayrıca üyelerin elektronik posta adreslerine e-mail ve/veya cep telefonlarına sms gönderilmek suretiyle bildirilir.

Bu çağrı üzerine, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, üyeler aynı usulle ikinci toplantıya çağrılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 30 günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluğu kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ilk toplantı için belirlenen usule göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

GENEL KURUL TOPLANTISININ AÇILIŞI VE YÖNETİMİ

Madde 13: Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve mahalde yapılır. 

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde ise Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra Genel Kurul, toplantıyı yönetmek üzere başkan, başkan yardımcısı ve iki yazmandan kurulacak Divan Kurulunu açık oyla seçer. Toplantının yönetimi Divan Kurulu Başkanına aittir. Görüşme ve oylamalar Divan Kurulunca bir tutanağa bağlanır; Divan Kurulu Başkanı ve yazmanlarca imzalanan tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve şayet seçimli bir Genel Kurul ise seçilen yeni Yönetim Kuruluna 7 gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği ile tüzük değişikliği yapılmış ise, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ve dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfasının yönetim kurulunca imzalanmış birer örneği, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulunca yetki verilen Yönetim Kurulu üyesi tarafından mülki idare amirliğine verilir.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 14: Genel Kurul, kararlarını toplantı nisabını oluşturan üyelerin çoğunluğu ile alır.

14.1. Her üyenin yalnız bir oyu vardır.

14.2. Her üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılamaz, kullandırılamaz.

14.3. Genel Kurulda oylama gizli veya açık yapılabilir.

14.3.1. Gizli oylama, mühürlü pusulalara, üyeler tarafından gerekli seçim işlemi yapıldıktan sonra, mühürlenerek kapatılmış içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitimini takiben açık döküm ve sayımı yapılan oylamadır.

14.3.2.  Yönetim ve denetim kurullarının seçimi gizli oyla yapılır. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan kuruluna kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

14.3.3. Açık oylamada ise, Divan Kurulu Başkanının belirleyeceği usul esastır.

SEÇİMLİ GENEL KURULLAR VE SEÇİM İŞLEMLERİNİN USULLERİ

Madde 15: Olağan olarak 3 yılda bir yapılan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu başkanları ile üyelerinin seçileceği Seçimli Olağan Genel Kurul toplantıları ile gündeminde seçim maddesi bulunan Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında seçim işlemleri dışındaki tüm konularda Olağan Genel Kurul toplantılarındaki usuller esastır. Seçim işlemleri ise şu şekilde gerçekleştirilir:

15.1. Üyeler seçim toplantısına giriş kartlarını göstererek ve hazirun listesindeki isimlerinin karşısına imza atarak girerler.

15.2. Kurul, adaylık listelerinin Divan Kuruluna teslim edilmesi işlemiyle başlar.

15.3. Divan Kurulu Başkanı, her başvuru için üzerinde dernek mührü bulunan bir alındı belgesini imzalayarak başvuru sahibine verir.

15.4. Aday listeler, Divan Kurulu Başkanı tarafından kurul salonunda sözlü olarak ilan edilerek, salonun görülebilir bir yerinde askıya çıkarılır.

15.5. Adaylar ekipler ya da aday ekipler içinde yer alan aday isimler hakkında yapılacak yazılı ve gerekçeli itirazlar, Divan Kurulunca derhal karara bağlanır. Gerekçe ve delile dayanmayan itirazlar dikkate alınmaz. 

15.6. Başvuru işlemlerinin ve adayların duyurularının tamamlanması sonrasında, Divan Kurulu Başkanı oy kullanacak üye sayısını göz önüne alarak, oy kullanma işleminin hangi saatler arasında yapılacağını bildirir.

15.7. Seçimler gizli oylama usulüyle gerçekleştirilir.

15.8. Oy kullanacak her üye Divan Kurulunca görevlendirilen sandık sorumlularının önünde üye kimlik kartını gösterip listedeki isminin karşısına imza atarak, sandık sorumlularından, üzerlerinde Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu yazılı üç farklı renkteki zarfları teslim alır. Üye daha sonra kapalı kabinde seçimini yapacağı listelere ait oy pusulalarını ilgili zarflara koyar ve bu zarfları Divan Kurulu önünde bulunan sandığa atarak oy kullanma işlemini tamamlar.

15.9. Oyların sayımı ve seçim güvenliğinden Divan Kurulu sorumludur. Oyların tasnifi, sayımı ve sonuçların tutanakları, üye olan ekiplerden birer temsilci eşliğinde gerçekleştirilir.

15.10. Sayımın sonucu Divan Kurulu tarafından bir tutanağa geçirilerek imzalanır.

15.11. Seçim sonuçları, Divan Kurulu Başkanı tarafından derhal açıklanır ve seçilenlere mazbataları en geç 3 gün içinde eski Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilir.

15.12. Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları, Mülki İdare Amirliğine yazılı olarak bildirilir.

YÖNETİM KURULU, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 16: Yönetim Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasından gizli oyla seçilen 1 başkan ve 4 üyeden oluşur. Ayrıca, 5 de yedek üye seçilir. Görev süresi 3 yıldır.

16.1. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyelerinden, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer.

16.2. Yönetim Kurulu, en az 3 üye ile toplanır ve kararları salt çoğunlukla alır.

16.3. Yönetim Kurulu üyelerinden biri mazeretsiz olarak arka arkaya 3 toplantıya gelmez veya bir yıllık çalışma döneminde herhangi bir sebeple toplantıların üçte birinin bir fazlasında bulunmazsa, o üye kuruldan çekilmiş sayılır. Çekilen üyenin yerine 1. yedek üye göreve çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

17.1. Derneği yönetmek ve temsil etmek

17.2. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için her türlü çabada bulunmak

17.3. Bütçe tasarısını ve ana çalışma planını hazırlamak

17.4. Üye olma isteğinde bulunanların bu isteklerini sonuçlandırmak

17.5. Belirlenen projeler için yönetmelik ve uygulama planı hazırlamak

17.6. Derneğe ilişkin tüm yasal işlemleri takip etmek

17.7. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI

Madde 18: Yönetim Kurulunda görev, yetki ve sorumluluklar şu şekildedir:

18.1. BAŞKAN. Derneği temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

18.2. BAŞKAN YARDIMCISI. Başkanın vereceği işleri yönetir ve başkanın bulunmadığı zamanlarda vekâleten başkanlık görevini üstlenir.

18.3. SEKRETER. Yazışmaları yönetir. Başkan Yardımcısı bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yapar

18.4. SAYMAN. İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda derneğin hesaplarını tutar, bunlara ilişkin defter ve belgeleri düzenler ve muhafaza eder. Derneğin varlık ve yükümlülüklerine ilişkin diğer kayıtları tutar. Derneğin varlıklarını korur ve her türlü tahsilât ve ödemeleri yapar.

18.5. KOORDİNATÖR. Dernekçe düzenlenen ya da düzenlettirilen her tür faaliyetin organizasyonunu gerçekleştirir. Üyeler tarafından önerilen faaliyet projelerini değerlendirerek bir çalışma takvimi hazırlar ve bunu Yönetim Kuruluna rapor halinde sunar.

DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19: Denetleme Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasından gizli oyla seçilen 3 üyeden kurulur; ayrıca 3 de yedek üye seçilir. Görev süresi 3 yıldır.

19.1. Denetleme Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan seçer.

19.2. Denetleme Kurulu, her toplantısını en az 3 kişiyle yapar. Kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğuyla alır.

Madde 20: Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun hesap ve işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda denetler ve durumu her yıla ilişkin bir raporla Genel Kurula bildirir. Denetim raporunun şekli ve içeriği yönetmelikle düzenlenir. Bu raporda, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığı belirtilir.

DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21: Disiplin Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasından gizli oyla seçilen 2 üyeden kurulur; ayrıca 1 de yedek üye seçilir. Görev süresi 3 yıldır.

21.1. Disiplin Kurulu, dernek üyelerinin, dernek amaç ve ilkelerine yönelik denetimlerini yapar.

21.2. Disiplin Kurulu, bir üye hakkındaki şikâyet üzerine toplanır. Şikâyet olunan konu hakkında rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

21.3. Disiplin Kurulu, şikâyet olunan üyeler hakkında; uyarma ve kınama cezalarını doğrudan, kesin olarak üyelikten men cezalarını ise Yönetim Kurulu onayıyla verir.

21.4. Üyeler, Disiplin Kurulunun uyarma ve kınama cezalarına Yönetim Kurulu nezdinde, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan her tür cezaya ise Genel Kurul nezdinde itiraz edebilirler. Genel Kurul kararları ise bağlayıcı ve kesindir.

ÇALIŞMA VE/VEYA ETKİNLİK GRUPLARI

Madde 22: Derneğin çalışma konularında ve düzenleyeceği etkinliklerde Yönetim Kuruluna yardımcı olmak ve Koordinatöre bağlı çalışmak üzere, en az üç asıl üyeden oluşan geçici ve/veya sürekli çalışma grupları kurulabilir. Bu çalışma gruplarının oluşturulması ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar bizzat çalışma grubunu oluşturan üyelerin düzenleyeceği ve Yönetim Kurulunca onaylanmış olan yönetmeliklerle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DERNEĞİN GELİR-GİDERLERİ VE HESAP İŞLEMLERİ

DERNEĞİN YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

Madde 23: Derneğin yıllık çalışma dönemi, 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta biter. Derneğin bütçesi, çalışma dönemine uygun olarak hazırlanır ve uygulanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 24: Derneğin gelirleri, üyeliğe girişte alınacak giriş ödentisi, aylık üyelik ödentisi,  bağışlar ve yardımlar ve diğer gelirler olmak üzere dört kalemden oluşur.

Giriş ve aylık ödenti tutarları olağan toplantılarda Genel Kurulca kararlaştırılır. Ancak ihtiyaç duyulduğunda, belirlenen bu tutarlarda alt ve üst sınırları Genel Kurul tarafından belirlenmek şartıyla Yönetim Kurulunca değişiklik yapılabilir.

DERNEĞİN GİDERLERİ VE HARCAMA YETKİSİ

Madde 25: Derneğe ilişkin tüm harcamalar Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ancak, başkan veya vekili tek bir üyeye ait aylık üyelik ödenti miktarının yüz katına kadar olan giderlere doğrudan karar verebilir. Yönetim Kurulu kararı ile bu tutar iki katına kadar artırılabilir. Derneğe ilişkin her ödemenin belgeye dayanması zorunludur.

DERNEĞİN HESAPLARI VE KASASI

Madde 26: Derneğin paraları ulusal bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda tutulur. Bu hesapları yönetmek başkan ve saymanın sorumluluğundadır.

Madde 27: Derneğin kasasında bulundurulacak para miktarı, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 28: Derneğin defter ve kayıtları ile iç denetimi şu şekillerde yapılır:

28.1. DEFTER VE KAYITLAR

Dernek, gerekli gördüğü ve kanun gereğince tutulması zorunlu olan defterleri tutar. Tahsilâtlar dernek makbuzları ile yapılır.

28.2. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM: DİĞER HÜKÜMLER

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 29: Tüzükte yapılacak her tür değişim sadece Genel Kurul nezdinde gerçekleştirilebilir. Tüzük değişikliği, Genel Kurulun kayıtlı üye tam sayısının en az üçte ikisinin katılımı ve Genel Kurula katılan üyelerin en az üçte iki çoğunluğunun oyu ile yapılabilir.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ

Madde 30: Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için derneğe kayıtlı üyelerin en az üçte ikisiyle toplanması ve feshe ilişkin kararı toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alması zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının tasfiyesi bu toplantıdaki Genel Kurulun alacağı kararlar doğrultusunda yapılır.

TÜZÜKTE YER ALMAYAN HUSUSLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 31: Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, bu kanunda da hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 32: Tümü Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olan, dernek kurucularının ad ve soyadları ile yerleşim yerlerinin belirtildiği liste soyadlarına göre alfabetik sırayla aşağıdadır:

  1. Apaydın, Ali – Ankara | Geçici Başkan                            
  2. Barlas-Çankaya, Bahar – Ankara | Geçici Başkan Yardımcısı
  3. Coşkun-Apaydın, Hatice Bilge – Ankara | Sayman Üye
  4. Coşkun, Yusuf Barbaros – Ankara
  5. Çankaya, Yılmaz – Ankara
  6. Çiftçi, Ünal Emre – Ankara
  7. Oralı, Gül – Ankara
  8. Özdemir, Seçkin – Ankara
  9. Günsel, Goncagül – Ankara

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1: Kurucu üyeler aynı zamanda geçici yönetim kurulunu oluşturmakta olup ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Genel Kurula ait görev ve yetkileri kullanır.